Mediacje Gilarska
660-731-135 | kontakt@mediacjegilarska.pl | katarzyna.gilarska

Podstawy prawne mediacji


Koszty postępowania mediacyjnego, w tym wynagrodzenie mediatora w przypadku mediacji sądowych reguluje: Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 listopada 2005 w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym. art 98 & 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964r. - Kodeks Postępowania Cywilnego (Dz. U. Nr.43, poz 296, z poźn. zm. dot tylko mediacji prowadzonych w sprawach cywilnych wszczętych na podstawie skierowania sądu.


Koszty mediacji: w sprawach rodzinnych, które nie dotyczą roszczeń majątkowych, wynosi 60 zł za pierwsze posiedzenie mediacyjne, a za każde następne 25 zł. W sprawach rodzinnych gdzie ustalana jest wartość przedmiotu sporu (np. o alimenty). Wynagrodzenie mediatora wynosi 1% wartości przedmiotu sporu, jednak nie mniej niż 30zł i nie więcej niż 1000zł za całość postępowania mediacyjnego. Jeżeli sąd upoważnił mediatora do zapoznania się z aktami sprawy wynagrodzenie mediatora podwyższa się o 10%.


Zwrotowi podlegają też udokumentowane i niezbędne wydatki mediatora poniesione w związku z przeprowadzeniem mediacji na pokrycie kosztów określonych w Rozporządzeniu wydatków - przejazdów, zawiadomień stron, materiałów biurowych oraz wynajmu pomieszczenia niezbędnego do przeprowadzenia posiedzenia mediacyjnego. Koszt wynajmu pomieszczenia nie może przekraczać 50 zł za jedno posiedzenie.


Działalność mediatora reguluje ustawa z dnia 28 lipca 2005r i zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego i niektórych innych ustaw (weszła w życia 10 grudnia 2005r)


Mediacja może być prowadzona we wszystkich sprawach, w których dopuszczalne jest zawarcie ugody. Przedmiotem postępowania w sprawach małżeńskich w myśl art 436&2 może być także pojednanie małżonków.


Zgdnie z art 445 KPC w sprawach małżeńskich przedmiotem mediacji mogą być także kwestie związane zaspakajaniem potrzeb rodziny, alimenty, sposób sprawowania władzy rodzicielskiej, kontakty z dziećmi oraz sprawy majątkowe między małżonkami, które podlegają rozstrzygnięciu w wyroku orzekającym rozwód lub separację.


Ugoda: Jeśli strony zawrą ugodę przed mediatorem, ugodę umieszcza się w protokole lub załącza do niego. Ugoda zawarta przed mediatorem w postępowaniu mediacyjnym podlega zatwierdzeniu na wniosek przez którąkolwiek ze stron przez sąd, który byłby właściwy do rozpoznania sprawy. Dlatego gdy strony zawrą ugodę w postępowaniu mediacyjnym, mediator zobowiązany jest do niezwłocznego złożenia protokołu z ugodą w sądzie.


Zgodnie z art 183 & 3 KPC sąd nie zatwierdzi ugody w przypadku gdy ugoda:
jest sprzeczna z prawem
jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego
zamierza obejść prawa lub gdy jest niezrozumiała lub zawiera niejasności.

Ugoda zawarta przed mediatorem i zatwierdzona przez sąd ma moc prawną ugody sadowej. Może więc podlegać np przymusowej egzekucji komorniczej.