Mediacje Gilarska
660-731-135 | kontakt@mediacjegilarska.pl | katarzyna.gilarska

Mediacje transgraniczne - dwunarodowościowe


MEDIACJE DWUNARODOŚCIOWE to mediacje prowadzone pomiędzy rodzicami, osobami z różnych krajów pochodzenia w sprawach rodzinnych małżeńskich, cywilnych.


Obowiązujące w stosunkach dwustronnych porozumienie zawarte pomiędzy Ministerstwem Sprawiedliwości RP a Federalnym Ministerstwem Sprawiedliwości RFN przewiduje, że istnieje możliwość skorzystania z mediacji transgranicznej w sprawach dotyczących konfliktów w zakresie:
   wykonywania władzy rodzicielskiej,
   kontaktów z dziećmi,
   spraw prowadzonych na podstawie Konwencji Haskiej z dnia 25 października 1980r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę w stosunkach polsko-niemieckich


Mediacja transgraniczna możliwa jest w sprawach, gdy rodzice (opiekunowie) oraz dziecko, którego sytuacji dotyczy spór mają miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu w różnych państwach.


Informacji rodzicom (opiekunom) zainteresowanym mediacją w takich sprawach udzielają wskazani wyspecjalizowani pracownicy Ministerstwa Sprawiedliwości.Konwencja Haska


Celem Konwencji jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom międzynarodowego uprowadzania lub zatrzymywania dzieci (preambuła, art. 1 lit. a).


Uprowadzenie lub zatrzymanie dziecka jest bezprawne w rozumieniu Konwencji jeżeli nastąpiło naruszenie prawa do opieki przyznanego przez ustawodawstwo (orzeczenie sądowe lub administracyjne albo ugodę mającą moc prawną) państwa, w którym dziecko miało miejsce stałego pobytu bezpośrednio przed uprowadzeniem lub zatrzymaniem oraz, jeżeli w chwili uprowadzenia lub zatrzymania prawo to było skutecznie wykonywane (art. 3).


W celu realizacji Konwencji każde państwo, będące jej stroną wskazało organ centralny, którego zadania określone zostały w art. 7. Zadaniem organów centralnych jest m.in. ułatwianie wszczęcia postępowania sądowego w celu uzyskania powrotu dziecka.


Wniosek o zwrot dziecka lub o realizację prawa do odwiedzin powinien być sporządzony według określonego wzoru. Do wniosku należy załączyć wszystkie niezbędne dokumenty, w tym pełnomocnictwo dla organu centralnego państwa wezwanego.


Zarówno wniosek, jak i pełnomocnictwo powinny być podpisane przez wnioskodawcę. Całość dokumentów, wraz z wnioskiem, sporządza się w języku polskim, a następnie należy przetłumaczyć je na język urzędowy państwa, w którym przebywa dziecko (art. 24 Konwencji).


Koszty tłumaczenia wniosku i załączonych dokumentów obciążają wnioskodawcę.


Zastrzeżenie:
Na mocy artykułu 42 i w związku z artykułem 26 ustęp 3 powyższej Konwencji Rzeczpospolita Polska oświadcza, że ponosić ona będzie koszty związane z wykonaniem wniosków konwencyjnych i wynikłe z udziału adwokata lub doradcy prawnego albo koszty sądowe tylko w takim zakresie, w jakim koszty te mogą być pokryte przez polski system pomocy sądowej i prawnej.


W razie wątpliwości co do sposobu sporządzenia wniosku, dołączania koniecznych dokumentów, można zwrócić się o informację do właściwego miejscowo sądu okręgowego lub bezpośrednio do Ministerstwa Sprawiedliwości - Wydziału Prawa Międzynarodowego
tel.: 22 23-90-456, 22 23-90-420, 22 23-90-421, 22 23-90-549
e-mail: Kuziak@ms.gov.pl, Gajewska@ms.gov.pl, Narbutt@ms.gov.pl.Uwagi


Osoba zainteresowana może domagać się powrotu dziecka, które:
   nie ukończyło 16 lat (art. 4)
   i które zostało bezprawnie uprowadzone (lub zatrzymane) z jednego państwa, będącego stroną Konwencji do innego państwa, również będącego stroną Konwencji (art. 4 w zw. z art.35)


Wnioski o powrót dziecka sporządzone na podstawie przepisów Konwencji są rozpoznawane przez właściwe organy (sądy lub organy administracyjne) państwa do którego dziecko zostało uprowadzone lub w którym zostało zatrzymane (art. 12 ust. 1)


W przypadku mediacji transgranicznych zaleca się aby mediacje prowadzone były przez dwóch madiatorów reprezentuujących strony pochodzące z róznych krajów. W mediacji powinien uczestniczyć prawnik. Zaleca się, aby mediatorzy byli obojga płci. Zaleca się, aby w procesie mediacyjnym w sprawie uprowadzenia dziecka uczestniczył psycholog. Zaleca się, aby mediacje dotyczące uprowadzenia dziecka były prowadzone w przeciągu 1-2 tygodni od otrzymania zlecenia.