Mediacje Gilarska
660-731-135 | kontakt@mediacjegilarska.pl | katarzyna.gilarska

Mediacje


  POUFNOŚĆ
Mediatora obowiązuje poufność, dlatego też nie będzie on uczestniczył w sprawach sądowych jako świadek.


  PORADY PRAWNE I PSYCHOLOGICZNE W TYM SESJE TERAPEUTYCZNE 
Mediator nie udziela porad prawnych choć może być prawnikiem, mediator nie udziela porad psychologicznych i nie prowadzi sesji terapeutycznych, choć może być psychologiem.


  TEMATY MEDIACJI - PROBLEMY
Mediator, pomaga stronom w zdefiniowaniu tematów mediacji. Czasami okazuje się, iż to z czym przyszły strony, jest zupełnie odmienne od tego co definiują w czasie spotkania, kiedy zaczynają się ze sobą komunikować. Mediator jest tym, który pomaga stronom zdefiniować problem i wspiera je w zdefiniowaniu tematów mediacji.


  DOBROWOLNOŚĆ
Strony uczestniczą w mediacji dobrowolnie.


  POROZUMIENIE I UGODA
Mediator to osoba przed, którą strony mogą zawrzeć porozumienie lub ugodę. Ugoda może być zatwierdzona przed sąd i uzyskuje klauzulę wykonalności. Strony sporu przy tak zawartej ugodzie uzyskują obopólną satysfakcję.


  KOSZTY MEDIACJI
Koszty mediacji pokrywają strony mediacji, chyba że uzgodniły inne warunki pomiędzy sobą.
Zastrzeżenia


  NIE PROWADZI SIĘ MEDIACJI GDY
   w przypadku mediacji rodzinnych, ma w rodzinie miejsce przemoc cielesna lub psychiczna
   jedna ze stron jest uzależniona lub chora psychicznie
   jedna ze stron ma znaczącą przewagę nad drugą stroną, a więc nie ma równowagi i wyraźnie jest to odczuwalne w procesie mediacji
   jedna ze stron chce wykorzystać mediację do zebrania informacji czy materiałów, które potem ma zamiar wykorzystać przeciwko drugiej np. w sądzie
   jedna ze stron nie wierzy w skuteczność mediacji i uważa, iż najlepszym rozwiązaniem było by spotkanie w sądzie i rozwiązanie tam konfliktu
   jedna ze stron nie wyraża zgody  na mediacje lub nie wyraża zgody na osobę mediatora


  DO MEDIACJI NIE DOCHODZI GDY
  jedna ze stron nie wyraża zgody na podpisanie umowy mediacyjnej
  jedna ze stron nie wyraża zgody na mediatora
  mediator z ważnych przyczyn odmówi przeprowadzenia mediacji